top of page

ALGEMENE BELGISCHE
EXPEDITIEVOORWAARDEN
Definitie en Werkingsfeer.
Artikel 1
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing, voor zover niet anders werd overeengekomen, op iedere vorm van dienstverlening die
de expediteur verricht.
Zij kunnen worden aangehaald als “Belgische Expeditievoorwaarden” en vertegenwoordigen een handelsgebruik.
Artikel 2
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- de cliënt: de opdrachtgever van de expediteur in wiens opdracht of voor wiens rekening de expediteur diensten verleent, informatie
of advies verstrekt, kosteloos of tegen vergoeding.
- de expediteur: het lid van CEB of elke expediteur die onder toepassing van deze voorwaarden handel drijft.
- de dienst: elke door de expediteur aangeboden, tot uitvoering aanvaarde of uitgevoerde opdracht van verzending van goederen,
alle aanverwante handelingen en elke informatie of elk advies hiertoe.
- de goederen: alle goederen, met inbegrip van hun verpakking, die door de cliënt aan de expediteur zijn of worden toevertrouwd.
Hiertoe behoren alle handelsgoederen, evenals alle titels of documenten die deze goederen vertegenwoordigen of zullen
vertegenwoordigen.
- de eigenaar: de eigenaar van het goed, waarop de door de expediteur verleende dienst betrekking heeft.
- derden: de niet- contractpartijen, in het bijzonder de natuurlijke of rechtspersonen waarmee de expediteur handelt in uitvoering
van zijn opdracht.
Artikel 3
Bij de uitoefening van diensten wordt een onderscheid gemaakt tussen de expediteur die ...

 

 

Download het volledige document:

bottom of page