top of page
C.M.R
(Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route)

 

Art. 1. Deze vervoersovereenkomst wordt beheerst door de bepalingen van het C.M.R. - Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, Belgisch Staatsblad 8 november 1962), de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (Belgisch staatsblad 30 juni 1999), alsmede door de hierna omschreven algemene voorwaarden.
Opmaak van de vrachtbrief - bescheiden. Art. 2. De aanduiding op de vrachtbrief van de identiteit van de
afzender en van de geadresseerde, levert volledig bewijs tussen partijen.
lndien de afzender niet aanwezig is tijdens het opstellen van de vrachtbrief dan wordt deze ondertekend door de verlader, het kaaipersoneel of de commissionnair-expediteur, die geacht zijn te handelen als lasthebber van de afzender en, voor zover als nodig, zich sterk maken voor de aanvaarding door deze van de voorwaarden van deze vrachtbrief. lndien de geadresseerde niet aanwezig is op de losplaats dan kan de vrachtbrief warden ondertekend door onder meer de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel, die dan geacht zijn te handelen als lasthebber van de bestemmeling en, voor zover als nodig, zich sterk maken voor de aanvaarding door deze van de voorwaarden van deze vrachtbrief. 

Art. 3. Het door de afzender aangegeven gewicht wordt door de vervoerder niet erkend en levert geen bewijs tegen hem, behoudens indien de verificatie voorzien door art. 8 § 3 C.M.R. heeft plaats gehad en vermeld wordt in de vrachtbrief. 

Art. 4. De voertuigen en de containers gevuld afgegeven aan de vervoerder, alsmede de goederen verpakt in kisten, balen, fusten of ondoorschijnende verpakking, warden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud en hun staat; in die gevallen is het beding "said to contain" van rechtswege van toepassing. 

Lading - Lossing - Stuwing
Art. 5. Behoudens schriftelijke vermelding in tegengestelde zin, wordt:
De lading uitgevoerd door de afzender, de lessing uitgevoerd door de geadresseerde, de stuwing, uitgevoerd door de verlader. Hij die belast is met gezegde handelingen is aansprakelijk voor zijn eigen daden alsmede voor deze van de personen die hem in de uitvoering ervan bijstaan of vervangen en die dus voor zijn rekening handelen.
Art. 6. De inontvangstneming of de aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen. De door de voertuigen te volgen weg in de fabrieken, magazijnen,
werven en andere plaatsen wordt aangeduid door de beheerders van deze plaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor deze te volgen weg. De vervoerder kan er zich tegen verzetten indien naar zijn overtuiging de plaatselijke omstandigheden zijn voertuig of de lading in gevaar brengen. lnstructies en aangiften: 

Art. 7. De aangestelden van de vervoerder kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die de vervoerder verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft: de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nag van beschadiging (C.M.R., art.23 en 25) de afleveringstermijnen (C.M.R., art.21) een bijzondere waarde (C.M.R., art. 24) of een bijzonder belang van de aflevering (C.M.R., art. 26). Zij zijn evenmin gemandateerd om instructies of verklaringen te aanvaarden die de vervoerder verbinden met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp
uitmaken van een bijzondere reglementering. Opslag

Art. 8. Elke handeling in het kader van de vervoersovereenkomst en elke opslag, voor, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, aan deze algemene voorwaarden onderworpen.
ABAS Voorwaarden
Betaling
Art. 9. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nag verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de referentie-interestvoet vastgesteld door de ECB, bepaald in de wet van 2 augustus 2002 tot uitvoering van de Europese richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000, vermeerderd met zeven
procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Wanneer binnen een termijn van vijftien dagen, volgend op de verzending van een ingebrekestelling bij per post aangetekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering bovendien van rechtswege vermeerderd warden met 10%, met een minimum van 125 euro en een maximum van 4000 euro, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende
administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand en handelsverstoring. 

Art. 12. De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder tegen zijn schuldenaars, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen een enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Bovendien dienen de goederen die in het bezit komen van de vervoerder als pand voor de betaling van zijn
schuldvorderingen jegens zijn schuldenaars of jegens de eigenaar van de goederen; dit pand wordt beheerst door de bepalingen betreffende het handelspand. De vervoerder mag vanaf dat ogenblik het retentierecht uitoefenen op de goederen die in zijn bezit zijn. Stilstand van het voertuig
Art. 13. De.immobilisatietijden en -vergoedingen van het wegvoertuig bij het laden en het lessen maken het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst tussen partijen. Bij ontstentenis wordt aangenomen dat de vervoerder twee uur laden en twee uur lessen voor zijn rekening neemt en de opdrachtgever een stilstandsvergoeding verschuldigd is voor de supplementaire uren.
Art. 14. Voor de vervulling van de douaneformaliteiten handelt de vervoerder uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane tengevolge van onder meer onvoorziene
stakingsacties of te wijten aan de afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de vrachtbrief of bescheiden allerhande als TIR carnets, T-documenten, sanitaire attesten en dergelijke meer geven recht op een prijstoeslag. 

Slotbepaling
Art. 15. lndien een of meer bedingingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan oak, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingingen desondanks geldig.
Art.16. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van levering. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde
termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ans uitgaand facturenboek of opname in de BTWaangiftes.
Art.17. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.
Art.18. lndien de klant nalaat de factuur te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
Art. 19. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot sneile geschillenregeling door arbitrage, is de arbitragecommissie OVAR vzw belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil voortspruitend uit huidig contract, definitief te beslechten, conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen warden bij Ovar vzw, Cipalstraat 3, 2440 Geel. Deze clausule vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Al onze logistieke operaties warden uitgevoerd conform de logistieke dienstverleningsvoorwaarden ABAS-KVBG. ln geval gebruik wordt gemaakt van binnenschip, zal conventie van Budapest van kracht zijn. Er wordt standaard geen alle risico verzekering op de goederen
voorzien. Al onze transportoperaties warden uitgevoerd conform de CMR-conventie. In geval van opdrachten m.b.t. behandeling van levensmiddelen wordt u geacht garant te staan voor de traceerbaarheid van de producten. ACT INTERNATIONAL respecteert en handelt volgens de GDPR regelgeving. Onze privacy policy kan u terug vinden op onze website (link).

bottom of page